• Kontabilitet
  • Revizion
  • Këshilla financiare dhe juridike
  • Тhemelime dhe ndryshime të subjekteve juridike
  • Mbrojtje të patentave & markave tregtare
  • Zgjidhje e kontesteve me medijacion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *